A la recerca de microplàstics als Jardins Submergits de la Selva!

El projecte A la recerca de microplàstics als Jardins Submergits de la Selva! estudia el fons marí de la capçalera del canyó submarí de Blanes, cobrint la franja dels 30-70m de profunditat.

L'objectiu és la detecció i anàlisi de microplàstics (fragments inferiors a 5mm). Es tindran en compte el tipus, grandària, color i densitat a fi d'avaluar-ne el seu impacte a la zona.

Període de mostreig: gener-agost 2019

Crònica dels punts de mostreig:

Mostra 1: punt 233 (-37m)>> Mostra 5: punt 229 (-47m)>>
Mostra 2: punt 191 (-30m)>> Mostra 6: punt G1 (-51m)>>
Mostra 3: punt 182 (-43m)>> Mostra 7: punt 234 (-55m)>>
Mostra 4: punt 156 (-40m)>> Mostra 8: punt 18 (-52m)>>

Situació dels punts del mostreig sobre el mapa bionòmic elaborat per S'Agulla. La zona d’estudi que comprèn 16 km2.

RESULTATS I CONCLUSIONS

Resultats preliminars de la mostra 2 punt 191 (-30m)>> 

El conjunt dels microplàstics trobats són de tipus secundari, és a dir, provinents de l'esmicolament de plàstics de majors dimensions. Aquests han estat classificats en les categories següents: fibres, "gomaespuma" (espuma de poliuretà), restes de silicona, films amb diversos graus de degradació, fragments plàstics, restes de roba i tovalloletes d'un sol ús, sense que en predominés cap tipus en particular. El color més freqüent ha estat el blanc.

Pel què fa a la seva distribució, s'ha observat que a més profunditat hi ha menys microplàstics i de dimensions més petites. Aquest fet ens indica l'origen terrestre de les partícules fruit de l'activitat humana.

Conclusió: les bones conductes, la informació i l'educació ambiental, en aquests moments, són determinants per la preservació de l'entorn natural, a l'espera que es facin polítiques contundents sobre l'ús i gestió dels plàstics.

Més informació a la memòria del projecte>> i fotografies a l'annex>>

Amb el suport de: