Projectes actuals

Els Jardins Submergits de la Selva

Estudi de l'entorn marí a la capçalera del canyó submarí de Blanes a la franja dels 30-70m de profunditat.
Objectius:
a) Cartografia bionòmica de l'àrea d'estudi que és de 16 km2. Més informació >>
b) Estudi biomètric de les poblacions profundes (situades a més de 50m de profunditat) de la gorgònia vermella Paramuricea clavata. Espècie de gran interès degut a la seva funció estructural de l'entorn, vindrien a ser les alzines d'un alzinar.
Més informació>>

On són les gorgònies blanques de punta Santa Anna?

Durant els mostrejos del projecte Què passa amb les nacres de Blanes?>> es va observar una gran mortalitat de gorgònies blanques (Eunicella singularis)

Objectius:
a) Avaluar l'estat en què es troba la població present a la punta Santa Anna (Blanes)
b) Divulgació i posada en valor del patrimoni natural de la costa blanenca
Més informació >>

Amb el suport de:

Projectes finalitzats

DePlaMar: Detecció de Plàstics al Mar

Els Jardins Submergits de la Selva (Costa Brava Sud) és una àrea de 16km2 situada a la capçalera del canyó submarí de Blanes on, des de l'any 2011, n'estem fent la cartografia bionòmica.
Profunditat de treball: 30-70m.
Objectiu: Detecció i anàlisi de plàstics (fragments superiors a 10cm) que es troben a la superfície del mar mitjançant l'ús de drons. Aquests plàstics són la font principal dels microplàstics trobats al fons marí en el projecte anterior >>

Més informació>>

Amb el suport de:

A la recerca de microplàstics als Jardins Submergits de la Selva!

Els Jardins Submergits de la Selva (Costa Brava Sud) és una àrea de 16km2 situada a la capçalera del canyó submarí de Blanes on, des de l'any 2011, n'estem fent la cartografia bionòmica.
Profunditat de treball: 30-70m.
Objectiu: Detecció i anàlisi de microplàstics (fragments inferiors a 5mm). Es tindran en compte el tipus, grandària, color i densitat a fi d'avaluar-ne el seu impacte a la zona. Més informació>>

Amb el suport de:

Què passa amb les nacres de Blanes?

Durant l'estiu 2017 es va detectar una gran mortalitat dels bivalves més grans del Mediterrani, les nacres (Pinna nobilis)

Objectius:
a) Avaluar l'estat en què es troba la població present a la punta Santa Anna (Blanes)
b) Divulgació i posada en valor del patrimoni natural de la costa blanenca
Més informació >>

Amb el suport de:

Caçant xarxes fantasma

Localització d'arts de pesca abandonats a la Costa Brava sud.
Objectius:
a) Localització d'arts de pesca abandonats
b) Sensibilització dels pescadors professionals i esportius sobre els greus problemes ambientals que se'n deriven Setembre 2018 xerrada i exposició >>

Amb el suport de:

Fora xarxes fantasma!

Objectius:
a) Acció demostrativa d'extracció d'art de pesca abandonat>>
b) Divulgació de la necessitat de preservar l'àrea marina d'Els Jardins Submergits de la Selva. Primera acció>>     Setembre 2018 xerrada i exposició >>

Amb el suport de:

Mapejat d'arts de pesca abandonats a la Costa Brava sud

Objetius:
a) Anàlisi de l'arxiu fotogràfic de S’Agulla corresponent a la zona d'estudi dels "Jardins Submergits de la Selva". Àrea de 16 km2, situada entre les poblacions de Blanes i Tossa de Mar a 30-70m de profunditat
b) Geolocalització dels resultats mitjançant un Sistema d'Informació Geogràfica (GIS)

Més informació >>
Setembre 2018 xerrada i exposició>>

Amb el suport de:

GorGene

Estudi de l'estructura genètica de les poblacions de gorgònies vermelles que es troben a les capçaleres dels canyons submarins de la costa catalana (canyons d'Arenys, Blanes i Palamós) i, la seva relació, amb les poblacions poc profundes més properes de Llafranc i Begur.
Objectiu:
Entendre com són genèticament ens permet saber el grau de parentiu de les diferents poblacions i per tant la seva capacitat de dispersió i potencial de regeneració en cas de mortalitats massives. Aquest factor és important a tenir en compte a l'hora de determinar polítiques de gestió del territori.
Més informació >>