Projectes actuals

Els Jardins Submergits de la Selva

Estudi de l'entorn marí a la capçalera del canyó submarí de Blanes a la franja dels 30-70m de profunditat.
Objectius:
a) Cartografia bionòmica de l'àrea d'estudi que és de 16 km2. Més informació >>
b) Estudi biomètric de les poblacions profundes (situades a més de 50m de profunditat) de la gorgònia vermella Paramuricea clavata. Espècie de gran interès degut a la seva funció estructural de l'entorn, vindrien a ser les alzines d'un alzinar.
Més informació>>

Caçant xarxes fantasma

Localització d'arts de pesca abandonats a la Costa Brava sud.
Objectius:
a) Localització d'arts de pesca abandonats
b) Sensibilització dels pescadors professionals i esportius sobre els greus problemes ambientals que se'n deriven

Amb el suport de:

Fora xarxes fantasma!

Objectius:
a) Acció demostrativa d'extracció d'art de pesca abandonat>>
b) Divulgació de la necessitat de preservar l'àrea marina d'Els Jardins Submergits de la Selva. Primera acció>>

Amb el suport de:

Projectes finalitzats

GorGene

Estudi de l'estructura genètica de les poblacions de gorgònies vermelles que es troben a les capçaleres dels canyons submarins de la costa catalana (canyons d'Arenys, Blanes i Palamós) i, la seva relació, amb les poblacions poc profundes més properes de Llafranc i Begur.
Objectiu:
Entendre com són genèticament ens permet saber el grau de parentiu de les diferents poblacions i per tant la seva capacitat de dispersió i potencial de regeneració en cas de mortalitats massives. Aquest factor és important a tenir en compte a l'hora de determinar polítiques de gestió del territori.
Més informació >>